БАНСКО - кръстопът на цивилизациите

     Град Банско е имал значителна роля в оформянето и утвърждаването ни в епохата на Възраждането. Изтъкнати бански фамилии развиват значителна търговия в рамките на Османската империя и в редица европейски страни, което неминуемо се отразява на местния бит и духовност. Селището се обособява като един от културните центрове на България. Населението му взима активно участие в национално-освободитените борби. Тук са родени забележителни културно-просветни и книжовни дейци, сред които се открояват имената на Пайсий Хилендарски, Марко Теодорович Везьов, Неофит Рилски, Тома Вишанов - Молера, Никола Вапцаров и др. Тяхното дело има не само общонационално  измерение, но надхвърля границите на родината ни.

     Свидетели сме на невероятно бързото изграждане и утвърждаване на Банско, като модерен ски-център с международно значение. Превръщането му в зимна столица на Балканите е важно условие за наличието на огромен туристо-поток. Немалка заслуга за определяне на града, като предпочитан обект на вътрешния и международен туризъм има невероятното съчетание на природни дадености, битуващите и до днес традиции, богатото културно-историческо наследство.Тези фактори обуславят обявяването на Банско за уникално селище още през 1979г. и те трябва да са в основата на неговото утвърждаване като водещ целогодишен туристически център.

     Градът е световно известен курорт и предпочитана дестинация в туристическите маршрути на България, притегателен център за хиляди чуждестранни туристи. Много от тях придобиват представа за страната ни, за традициите на народа ни, за неговите достижения в исторически и културен план именно от Банско. Това обстоятелство очертава особените отговорности и специфичната роля на богатото ни наследство в мащаби, които надхвърлят рамките на териториалния ни обсег.